Multi-Language Cafe
Multi-Language Cafe
Login
Register

Film and Video Courses

จากแหล่งใดก็ได้สร้างแนวคิดภาพยนตร์สั้น 6 เรื่องของคุณ จากนั้นเตรียมเปลี่ยนความคิดให้เป็นสคริปต์ รับและควบคุมองค์ประกอบสำคัญของ STORY รู้วิธีสร้างตัวละครและ "หู" สำหรับการพูดคุยที่น่าเชื่อถือ ในที่สุดชนวนชนวนเพื่อให้ความคิดที่ดีที่สุดสำหรับการเขียนสคริปต์

From any SOURCE, build your slate of 6 short film ideas. Then, prepare to transform an idea into a script. Acquire and harness the key elements of STORY, knowing how to create CHARACTER, and "an ear" for believable DIALOGUE. Finally, smash the slate, to leave the best idea for scripting.

+ More

Similar courses would typically ask a writer for a single story idea. I ask SIX (And 5 of these ideas will be shelved anyway). It is not only about pushing creativity to the highest standards, the process also teaches writers how to "let go" of ideas they may have become to attached to. As a screenwriter, and director, the theory is accompanied by insight, and first-hand experience of the screenwriting process.

Add to my list Add to my list

Hourly rates (THB ฿ / USD $)

1 student฿1,500.00 [~$45.57]
2 students฿1,200.00 [~$36.46]
3 students or more฿1,000.00 [~$30.38]

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับนักเขียนโดยจะเน้นไปที่จริยธรรมในการทำงานการผลิตภาพยนตร์และธุรกิจการเขียน สองการมอบหมาย: 1. จากความคิดที่ดีที่สุดจากกระดานชนวนของคุณเขียนร่างที่ 1 ใน 10 วัน (เพื่อวิจารณ์ด้วยตัวเอง) 2. เขียนซ้ำจนกระทั่งร่างสุดท้าย (และวิจารณ์โดยฉันและกลุ่ม)

To empower the writer, emphasis will be on work ethic, film production, and the business of writing. TWO ASSIGNMENTS: 1. Based on the best idea from your slate, write a 1st Draft in 10 days (to be critiqued by myself). 2. Re-write, until final draft (and critiqued by me, and the group).

+ More

Does any other screenwriting course, put so much emphasis on creating a habit of "re-writing?

Add to my list Add to my list

Hourly rates (THB ฿ / USD $)

1 student฿1,500.00 [~$45.57]
2 students฿1,200.00 [~$36.46]
3 students or more฿1,000.00 [~$30.38]

Genero en el cine. Historia. Clasificacion: comedia, drama, terror, ciencia ficcion. Caracteristicas. Estetica. Temas recurrentes. Como analizar el guion. Codigos de color (paleta de colores) y sus significados. Puesta en escena y su influencia sobre el espectador. Tecnicas de acuerdo al genero.

Genre in the cinema. History. Classification: comedy, drama, horror, science fiction, among others. Characteristics. Esthetic. Recurring themes How to analyze the script Color codes (color palette) and their meanings. Staging and its influence on the viewer. Techniques according to genre.

+ More

If you are a movie enthusiast, this course will teach you to see the things that a normal viewer does not consciously recognize. Recognize what tools have been used to find the desired effect on the viewer. Analyze the characteristics of the film taking into account its gender and all that this implies: photography, camera management, script.
It is a practical theoretical course, you will see several films which we will later discuss and analyze.

Add to my list Add to my list

Hourly rates (USD $)

1 student$15.00
2 students$10.00
3 students or more$8.00

Se abordarán aspectos referentes al lenguaje cinematográfico y las diferencias en técnicas de actuación para cámara. Se busca con este taller que los actores perfeccionen su técnica para el trabajo con cámara.

+ More

Mediante la realización de diferentes cineminutos y propuestas hechas por los estudiantes se grabaran los proyectos los cuales abordaremos para mejorar las técnicas actuación.

Add to my list Add to my list

Hourly rates (USD $)

1 student$50.00
2 students$45.00
3 students or more$40.00

Se abordarán aspectos referentes a la historia del cine y el lenguaje cinematográfico, desde las primeras tentativas hasta las producciones de directores como Gus Van Sant, Danny Boyle, Michael Moore, Jane Champion, Lars Von Trier, entre otros creadores.

It will be relating to the history of film and film language, from the first attempts to productions by directors such as Gus Van Sant, Danny Boyle, Michael Moore, Jane Champion, Lars Von Trier, among other artists.

+ More

La metodología consistirá en combinar la teoría histórica sobre los distintos autores, y la técnica práctica a través del visionado de extractos de los films escogidos para ser analizados. El objetivo es aportar unos conocimientos propios del ámbito cinematográfico como materia de estudio y entrenar el desarrollo del juicio y la apreciación del cine como arte y entretenimiento.

Add to my list Add to my list

Hourly rates (USD $)

1 student$35.00
2 students$30.00
3 students or more$27.00
Film and Video Courses
Trial Class 25% Off!

The dedicated goal is to develop the actor's ability to read for different roles from movie scripts of various genre. The process guides the actor naturally toward physical, intellectual and emotional character choices, authentic, and nuanced, and to the standard required to audition professionally.

+ More

I train screen actors from the perspective of someone who actually hires them for speaking roles. I have scripted directed and produced 4 feature films myself. And based in Thailand I have cast several international movies shooting here, mentored countless local talent, and given regular screen acting workshops every Sunday for the last 15 years. I know what is required of an actor auditioning for a film.

Add to my list Add to my list

Hourly rates (THB ฿ / USD $)

1 student฿1,500.00 [~$45.57]
2 students฿1,200.00 [~$36.46]
3 students or more฿1,000.00 [~$30.38]

Free registration


The best Film and Video Courses with qualified teachers

 • Private and semi-private Film and Video classes for all levels.
 • Take your classes at home, in your office, in a coffee shop, or online.
 • Learn at your own pace: daytime, evenings or weekends. Classes are available from 7 am to 11 pm.
 • Our Film and Video Teachers personalize their courses according to your needs and objectives.

How does it work?


 • Step 1

  Register to the course of your choice

  • Tell the teacher about you or your group
  • Choose a location from the proposed list
 • Step 2

  Add funds to your account

  • Use a credit card or PayPal to add money to your account
  • Your money can be used for any course, with any teacher
 • Step 3

  Book your classes!

  • Use the course calendar to book your own classes
  • Attend your classes and start learning!

Payment methods

Pay with a credit card or with PayPal

* Your funds can be used for any course, with any teacher.


Log in / Register